Regulamin

05/07/2022
Niniejszy regulamin jest aktem regulującym zasady korzystania z serwisu. Do wykładni postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo polskie. Poniższy regulamin może podlegać zmianom.

Serwis TradeWatch.pl jest własnością firmy "Javaguru.pl" Mateusz Maksymiuk, o danych jak niżej:
"Javaguru.pl" Mateusz Maksymiuk
ul. Śniadeckich 13/4
75-453 Koszalin
NIP: 669-225-62-26

Firma "Javaguru.pl" Mateusz Maksymiuk - jest jedynym podmiotem, który posiada wszelkie prawa do serwisu oraz raportów wygenerowanych za jego pomocą.

1. Definicje.

Serwis - serwis internetowy zlokalizowany pod adresem: http://tradewatch.pl.

Właściciel Serwisu - podmiot posiadający wyłączne prawa do serwisu TradeWatch, tzn. firma "Javaguru.pl" Mateusz Maksymiuk

Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka administracyjna, która dokonała rejestracji w serwisie. Osoba ta musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Raport - dokument w postaci elektronicznej wygenerowany w serwisie przez użytkownika, zawierający zagregowane dane.

Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu TradeWatch

2. Zmiany w regulaminie.

Serwis zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany mają skutek wraz z momentem ich publikacji. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z Serwisu.
Logowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Korzystanie z Serwisu.

Serwis pozwala Użytkownikom generować Raporty o sprzedaży w portalu aukcyjnym Allegro. 
Użytkownik ma prawo generować Raporty wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest udostępnianie Raportów (lub informacji w nich zawartych) osobom trzecim, bez pisemnej zgody Serwisu. Wszelkie prawa do raportów wygenerowanych w serwisie należą wyłącznie do Właściciela Serwisu.
Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie udostępniać osobom trzecim - danych do logowania w Serwisie (w szczególności loginu oraz hasła do swojego konta w Serwisie).
Użytkownik zobowiązuje podać niezbędne dane do korzystania z serwisu (np. do wystawiania faktur VAT). Odpowiedzialność za prawdziwość podawanych danych spoczywa tylko i wyłącznie na Użytkowniku.
Zabrania się Użytkownikowi świadomego i celowego generowania (bez rzeczywistej potrzeby) dużej ilości Raportów jedynie w celu obciążenia serwerów Serwisu.
Zabrania się Użytkownikowi zautomatyzowanego pobierania danych poprzez mechanizmy scrapowania stron HTML, skrypty masowo generujące raporty, etc. (jedynym wyjątkiem od tej zasady jest użycie interfejsu TradeWatch API w planie ENTERPRISE).
W razie rażącego naruszenia postanowień regulaminu, konto użytkownika zostanie usunięte z serwisu.

4A. Polityka prywatności.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis.
Serwis zobowiązuje się nie przekazywać jakichkolwiek danych osobowych dotyczących Użytkownika - osobom trzecim.
Serwis dołoży wszelkich starań aby zapewnić jak największą poufność danych osobowych Użytkowników.
Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych - Użytkownik Serwisu ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych oraz do żądania usunięcia swoich danych - poprzez zgłoszenie takiego faktu za pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktu.
Serwis ma prawo wykorzystywać dane podane przez Użytkownika (m.in. adres e-mail, imię, nazwisko, nazwę firmy, numer NIP, adres) do informowania go o zdarzeniach związanych ze specyfiką Serwisu, w szczególności wysyłanie Użytkownikowi:
- powiadomień
- raportów
- faktur VAT
- informacji o nowościach i promocjach
- innych ważnych informacji niezbędnych do prawidłowej interakcji pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem
Informacje techniczne takie jak: adresy IP, identyfikacja przeglądarki internetowej, geolokalizacja adresu IP, etc. mogę być gromadzone przez Serwis w celach monitorowania i doskonalenia oferowanych usług. Serwis wykorzystuje także pliki "Cookies" m.in. do prowadzenia statystyk źródeł odwiedzin.

4B. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż: 
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Maksymiuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: javaguru.pl Mateusz Maksymiuk, NIP 669-225-62-26 z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 13/4, kod pocztowy 75-453 (zwanym dalej: serwis TRADEWATCH);
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usług analitycznych serwisu TRADEWATCH, której stroną są Państwo, na podstawie art.6 ust.1 w/w rozporządzenia;
b) ustosunkowania się do zgłoszonych przez Państwa roszczeń z tytułu uchybień w usługach świadczonych przez serwis TRADEWATCH, na podstawie art.6 ust.1 w/w rozporządzenia;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w ust.2) powyżej, będą przechowywane przez cały okres posiadania konta w serwisie TRADEWATCH. Państwa konto może zostać w każdej chwili usunięte z serwisu na Państwa prośbę.
4) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych – PUODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pańśtwa dotyczących narusza przepisy w/w rozporządzenia;

5. Usługi Serwisu i opłaty.

Serwis udostępnia kilka typów abonamentów różniących się pod względem funkcjonalności.
Abonamenty występują zarówno w wersji płatnej oraz darmowej. Wykupienie abonamentu jest tożsame z udzieleniem użytkownikowi LICENCJI na korzystanie z serwisu (aplikacji TradeWatch) przez okres czasu wykupionego abonamentu.
Specyfikacja funkcjonalna oraz ceny i okresy ważności poszczególnych abonamentów dostępne są w cenniku, pod adresem (http://tradewatch.pl/help.jsf?key=prices).
Wykupienie abonamentu przedłuża okres jego ważności o 7, 31 lub 100 dni - o ile informacja w cenniku nie stanowi inaczej. Jeżeli okres ważności obecnego abonamentu minął to przedłużenie okresu abonamentowego jest liczone od dnia, w którym zostało dokonane (data transakcji).
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay (http://dotpay.pl).

6. Jakość usługi - gwarancje i rekompensaty.

Serwis gwarantuje ciągłość funkcjonowania usługi - tylko dla Użytkowników, którzy posiadają aktywny PŁATNY abonament.
Użytkownicy posiadający bezpłatny abonament (lub Ci których obecny płatny abonament zakończył swoją ważność) nie są objęci żadnymi gwarancjami co do jakości usługi.
Za przerwę w ciągłości usługi uważa się każdy okres niedostępności serwisu dla Użytkownika, którego przyczyna stoi po stronie Serwisu.
W/w gwarancja nie dotyczy okresu pomiędzy godzinami 0:00 a 7:00 (godziny nocne) oraz weekendów, w których to godzinach Serwis zastrzega sobie możliwość wykonywania prac konserwacyjno-rozwojowych, mogących spowodować tymczasową niedostępność Serwisu.
Serwis dołoży wszelkich starań aby przerwy wynikające z prac konserwacyjnych były jak najkrótsze.
Za przerwę w ciągłości usługi uważa się także opóźnienie w przetwarzaniu danych sprzedaży, o okres dłuższy niż 36 godzin w stosunku do czasu rzeczywistego. Wyjątkiem od tego są opóźnienia spowodowane niedostępnością usługi danego portalu aukcyjnego (w szczególności Allegro REST API).
Rekompensatą za niedotrzymanie ciągłości usługi przez Serwis - jest przedłużenie abonamentu poszkodowanym Użytkownikom o okres odpowiadający czasowi trwania niedostępności usługi.
W celu otrzymania rekompensaty, Użytkownik musi zgłosić Serwisowi fakt wystąpienia awarii nie później niż 7 dni po jej wystąpieniu.
Serwis ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku użytkownika o wystąpieniu awarii i przyznanie mu ewentualnej rekompensaty lub decyzji odmownej. Bez względu na to jaka decyzja zostanie podjęta przez Serwis - winna być ona w pełni uzasadniona.

7. Prawa do Serwisu i jego treści.

Wszelkie prawa do Serwisu (w tym jego nazwy i logotypu) oraz Raportów w nim wygenerowanych posiada wyłącznie Właściciel Serwisu.

8. Wyłączenie odpowiedzialności.

Serwis dołoży wszelkich starań aby dane pokazywane w raportach były spójne i prawdziwe, ale nie daje żadnej gwarancji co do ich spójności i prawdziwości. W szczególności należy być świadomym, iż dane te pochodzą z zewnętrznych źródeł (np. usługa Allegro REST API), więc ich prawdziwość w żaden sposób nie jest gwarantowana przez Serwis. Rola serwisu ogranicza się jedynie do agregacji i prezentacji tych danych.
Serwis nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane używaniem przez Użytkownika funkcji dostępnych w serwisie, ani za straty wynikające z okresowej niedostępności Serwisu, o której mowa w punkcie 6.

9. Zakres wykorzystania usługi Allegro REST API.

Ze względu na zmiany w API Allegro wdrożone w dniu 30.09.2020 - w celu monitorowania własnej sprzedaży po tym terminie - wymagana jest Autoryzacja konta Allegro. Jako autoryzację konta Allegro przez Użytkownika - rozumie się proces powiązania danego konta Allegro (należącego do Użytkownika) z Serwisem (aplikacją TradeWatch.pl). Autoryzacja konta umożliwia Serwisowi pobieranie danych sprzedażowych dot. danego konta Allegro z usługi Allegro REST API. Pomimo, iż autoryzacja konta Allegro - daje Serwisowi szerokie możliwości ingerencji w dane Użytkownika (w tym edycję i modyfikację aukcji) - to Serwis TradeWatch - będzie wykorzystywać usługę REST API wyłącznie do ODCZYTU i POBIERANIA DANYCH (BEZ dokonywania jakichkolwiek modyfikacji i zmian w aukcjach Użytkownika, ustawieniach jego konta, etc.). Od strony technicznej jest to równoznaczne z tym, iż Serwis będzie wysyłał do usługi Allegro REST API wyłącznie żądania typu HTTP GET (służące do odczytu danych), natomiast w żadnym wypadku nie będzie wysyłać w imieniu Użytkownika (będąc zautoryzowanym jego tokenem dostępowym) - żądań innych typów - jak np. HTTP POST, HTTP PUT, HTTP DELETE (które to służą do modyfikacji, tworzenia lub usuwania danych).
Dane dotyczące danego konta Allegro, pobierane przez usługę Allegro REST API - będą przechowywane na serwerach serwisu TradeWatch i udostępniane WYŁĄCZNIE tym Użytkownikom, którzy dokonają pomyślnej Autoryzacji danego konta Allegro.


10. Reklamacje

Reklamacje należy zgłaszać przez formularz kontaktowy lub adres mailowy serwisu podany na stronie "Kontakt". Użytkownik powinien dokładnie opisać powód reklamacji oraz okoliczności w jakich wystąpiły usterki lub wady usługi. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 7 dni licząc od daty jej zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, serwis dokona zwrotu środków wpłaconych przez użytkownika proporcjonalnie do okresu czasu, w którym usługa działała wadliwie. Użytkownik ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które dostępne są poprzez zgłoszenie do organizacji konsumenckich: Rzecznika Konsumenta i Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich.

11. Rozwiązanie umowy

Umowa ulega automatycznemu rozwiązywaniu wraz z końcem okresu abonamentu (o ile użytkownik go nie przedłuży).
Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, gdy użytkownik narusza regulamin serwisu, przepisy polskiego prawa lub działa na szkodę serwisu.
W przypadku rozwiązania umowy w trakcie jej trwania, serwis dokona zwrotu wpłaty dokonanej przez użytkownika, odpowiadającej niewykorzystanemu okresu abonamentu. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy w ciągu 14 dni od momentu zakupu usługi.

12. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5 lipca 2011r.
We wszystkich sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Dane kontaktowe
Obsługa klienta:
Właściciel: Mateusz Maksymiuk
Tel: 514 006 386
(nie zawsze jestem dostępny - jak nie odbieram to oddzwonię później)

Dane firmy: javaguru.pl
Mateusz Maksymiuk
ul. Śniadeckich 13/4
75-453 Koszalin
NIP: 669-225-62-26
więcej danych...
Formularz kontaktowy
Nasz serwis - podobnie jak inne strony WWW - wykorzystuje pliki cookies